Garanti Kapsamı

Garanti Kapsamı

GARANTİ ŞARTLARI

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıda belirtildiği gibidir.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıldır. (Motosiklet için 2 yıl veya 30.000 kilometre (hangisi önce dolarsa)).Garanti süresi içerisinde değiştirilen ürünlerin garanti süresi, satın alınan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.

a. Ürünün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Azami tamir süresi …. (üretici prosedürü ve ürününe göre değişir) iş günüdür.Bu süre, servis istasyonuna değiştirilmesi için üretici/ distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinden itibaren başlar.Ancak tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir.

b. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c. Satışa arz edilen ürünlerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp onarımı, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d. Garanti süresinin devam edebilmesi için, varsa periyodik bakımların mutlaka yetkili servislere yaptırılması gerekir. Aksi halde ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

e. Garanti süresi içinde arızalanması halinde ürün sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ile başvurması zorunludur.

f. Garanti uygulaması yalnızca imalatçı/ distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

2. Garanti kapsamı, garantiye dahil olmayan hususlar maddesinde belirtilenler dışında malın tamamını; fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarılmasını isteme, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Garantiye dahil olmayan hususlar

a. Ürünün teknik özelliklerini ve standartlarını bozacak biçimde yapılmış standart dışı ilaveler veya değişiklikler sonucu meydana gelebilecek arızalar

b. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve/veya belirtilen talimatlara uyulmamasından meydana gelen arızalar

c. Her türlü afet (yangın, sel, tufan, deprem vb.) kaza ve/veya yangın sonucu meydana gelen arızalar

d. Yetkili servis dışında yapılmış hatalı bakım, ayar, kontrol ve tamiratlardan doğan arızalar

e. Aracın amaca uygun olmayan şekilde hor ve kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan ile arızalar

f. Orijinal olmayan ve/veya sahte-taklit parça kullanımından kaynaklanan arızalar

g. Temizlik veya parlatma amacı ile aracın aksamları üzerinde oluşan kabarma, solma, yırtılmalar

h. Normal kullanım sonucunda aşınan ve zamanla değişmesi gereken parçalar, sarf ve ömürlü malzemeler, ürün kullanıldıkça bozulabilecek ayarlar ve bu sebeple çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları

5. Aşağıdaki durumlarda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

a. Orijinal olmayan yedek parçaların veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikler dışında başka parçaların kullanılması

b. Ürünün amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyanlar

c. Distribütör / İmalatçı firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan ürün üzerinde her türlü modifikasyon yapılması

d. Ürüne üçüncü kişiler tarafından veya yetkili olmayan servisler tarafından müdahale edilmesi, sökülmesi ve/veya tamir edilmesi

e. Var ise periyodik bakımlarının zamanında ve yetkili servislerde yaptırılmaması

f. Ürün seri numarası gibi ürünü belirleyen tanıtıcı rakamlar, harfler, levhalar etiketler üzerinde yapılan tahribat ve/veya değişiklik halinde ürün garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

g. Ürününüzü Kullanma Kılavuzuna uygun olarak kullanınız.Kullanma Kılavuzuna uygun kullanmamanız ürününüzün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olacaktır.

h. Elektrik arızaları veya kullanıcının kullanım hatalarından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, ürüne ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması vb.), cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılma sebebiyle oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalar da garanti kapsamı dışındadır.

6. Müşteriler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya e-mail ile bildirmek durumundadırlar.